Foto: Jesse Bowser / Unsplash

Yol Nereye?

“Yol nereye gider?” diye sorulduğunda, “Nereye gitmek istiyorsun?” denir. “Bilmiyorum” cevabı üzerine “O halde, fark etmez, değil mi?” der.

— Alice in Wonderland, Lewis Carroll

“Öğrencilerinize bir şey öğretmeyin, onların düşünmelerini sağlayın. Çünkü onlar düşünmeye başlarsa zaten kendi çabalarıyla öğrenirler. Ve çaba sonucu öğrenilen bilgi, en kalıcı bilgi olur. Asla silinmez…”

--

--

AgEcon | time management | simple life | digital declutter | mind mapping | education | ngo | aykutgul@gmail.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Aykut Gül

AgEcon | time management | simple life | digital declutter | mind mapping | education | ngo | aykutgul@gmail.com