Jon Flobrant / Unsplash

Hazdan Huzura…

Zor zamanlar, insanlar için, tehditleri olduğu kadar fırsatları da beraberinde getirir.

“İhtiyacımızdan fazla olan her şey zehirdir. Fazla güç, fazla ihtiras, fazla korku, fazla sakinlik, fazla öfke, fazla neşe, fazla nefret ve hatta fazla iyi niyet. Yaşamın özü ve şifası dengede kalabilmektir. “ Anonim

“İnsanın en büyük can sıkıntısı ruhsal boşluktan kaynaklanır. Bu sıkıntılar ise insanı sefalete sürükler. İnsanın bir hayat amacı olursa bu can sıkıntısına herhangi bir yer kalmaz.” — Arthur Schopenhauer

--

--

AgEcon | time management | simple life | digital declutter | mind mapping | education | ngo | aykutgul@gmail.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Aykut Gül

AgEcon | time management | simple life | digital declutter | mind mapping | education | ngo | aykutgul@gmail.com