Ian Stauffer / Unsplash

Farkındalık ya da “Vukufi Zamani”

“Anı” derdine düşmeden o “an”ı en derinden hissedebilmek, fark edebilmek…

Muhammed Parisa Hazretleri’nin, Medine’de, sarraf bir genç dikkatini çeker. Bir hayli altın kazanmakta olan gencin kalbine nazar eden Hazret, gencin kalbinin Allah’ı zikir halinde olduğunu görünce, yanındakilere dönerek “El Karda, Gönül Yarda” buyururlar.

“Bir niyete odaklandığınız zaman zihniniz ve bedeniniz o yöne doğru gitmeye başlar. Bu psikolojinin temel kuralıdır. Odaklandığınız şeyden daha çok alırsınız.” — Joe Vitale

--

--

AgEcon | time management | simple life | digital declutter | mind mapping | education | ngo | aykutgul@gmail.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Aykut Gül

AgEcon | time management | simple life | digital declutter | mind mapping | education | ngo | aykutgul@gmail.com