Dolmak, Taşmak ve Paylaşmak

Bir şeyi fark ettim. Yapay zekanın yazarlığı artık endişelendirmiyor beni. Çünkü onun yazıları gerçekten “yapay!” Kuru, tatsız, ruhsuz…

--

--

AgEcon | time management | simple life | digital declutter | mind mapping | education | ngo | aykutgul@gmail.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Aykut Gül

AgEcon | time management | simple life | digital declutter | mind mapping | education | ngo | aykutgul@gmail.com